ΕΝΙΑΙΑ ΔΡΑΣΗ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΕΤΑΚ. ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ

 

Έργο:  Eco-Bio-H2-FCs

(Τ2EΔΚ: 00955)

"Ανάπτυξη και επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα καινοτόμου, αποδοτικής και περιβαλλοντικά φιλικής διεργασίας παραγωγής καθαρού Η2 και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο."

 

Διάρκεια Έργου: 10/2020 - 10/2023

 

Προϋπολογισμός Έργου

Συνεργαζόμενοι Φορείς

 

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

145.000 €

Πολυτεχνείο Κρήτης

208.000 €

ΕΚΕΤΑ

135.000 €

Πανεπιστήμιο Πατρών

135.000 €

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

102.000 €

ΕΛΒΙΟ Α.Ε.

140.000 €

INTERGEO ΕΠΕ

135.000 €

Συνολικός Προϋπολογισμός

1.000.000 €

Συντονιστής

Δρ. Στυλιανός Νεοφυτίδης

 ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

τηλ. 2610-965265

email: neoph@iceht.forth.gr

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Καθηγητής Ιωάννης Γεντεκάκης

Σχολή Χημικών Μηχανικών & Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνείο Κρήτης (TUC), Χανιά

τηλ. 2821037752

email: igentekakis<στο>tuc.gr

Περιγραφή & Στόχοι του έργου

  • Κύριος στόχος του Eco-Bio-H2-FCs είναι η ανάπτυξη, ο σχεδιασμός και η επίδειξη σε πιλοτική κλίμακα μιας καινοτόμου, αυτοτελούς και αυτοματοποιημένης διεργασίας για την παραγωγή καθαρού Η2 ή/και ηλεκτρικής ισχύος από βιοαέριο. Δυο επιμέρους συστήματα θα λειτουργούν αρμονικά, είτε αυτοτελώς είτε συνεργατικά, επιμερίζοντας το αποτέλεσμα (παραγωγή Η2 ή ηλεκτρικής ισχύος) ανάλογα με τις τρέχουσες επιχειρηματικές αξιώσεις και ανάγκες του χρήστη. Πρόσφατα καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα και τεχνογνωσία (σε υλικά και σχεδιασμούς) των ομάδων που συμμετέχουν στο έργο, βελτιστοποιημένα έτι περαιτέρω με ώριμες και ορθολογικές, από την εμπειρία που αναπτύχθηκε, καινοτόμες τροποποιήσεις και λεπτομερείς πειραματικές μελέτες, θα αξιοποιηθούν συνθετικά στο πλαίσιο του Eco-Bio-H2-FCs, για την ανάπτυξη το σχεδιασμό και την κατασκευή μιας άρτιας, αυτοματοποιημένης και λειτουργικά βελτιστοποιημένης πιλοτικής μονάδας αξιοποίησης του βιοαερίου.   

  • Παράλληλα, το Eco-Bio-H2-FCs αποσκοπεί και στην παραγωγή νέας βασικής γνώσης στους τομείς της ετερογενούς κατάλυσης και ηλεκτροκατάλυσης, των κυψελών καυσίμου και της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας, μέσω των παρακάτω επιμέρους διακριτών στόχων:

Δυνητικοί χρήστες του τεχνολογικού προϊόντος του Έργου είναι μονάδες επεξεργασίας αστικών αποβλήτων και πάσης φύσεως αγροτο-κτηνοτροφικές μονάδες παραγωγής βιοαερίου, στις οποίες παρέχεται η δυνατότητα επιτόπου αξιοποίησης των διαθέσιμων πηγών ανανεώσιμης ενέργειας για την κάλυψη τόσο των δικών τους αναγκών όσο και των τοπικών κοινοτήτων.